Obowiązek zakrywania ust i nosa

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Obowiązek zakrywania ust i nosa wchodzi w życie 16.04.2020 r. Czy wiesz jakie są nowe obostrzenia? Czy są jakieś wyjątki? Opiszę je w kolejnym wpisie na stronie Kancelarii.

Jak zakrywać usta i nos?

Ustawodawca przewiduje obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Oznacza to, że do zakrywania może nam posłużyć nasza garderoba. Może to być zarówno chusta, szalik, kominiarka, komin oraz inne części garderoby jak i maski i maseczki.

W jakich miejscach należy zakrywać usta i nos?

Rozporządzenie przewiduje różne miejsca, w których wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust. Są to:

1)      środki publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdy samochodowe, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2)      miejsca ogólnodostępne, w tym:

  • na drogach i placach,
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  •  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  •  na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej w bloku).

Należy zwrócić uwagę na znajdujące się w pkt. 2) stwierdzenie „miejsca ogólnodostępne, w tym”. Oznacza to, że nakaz obowiązuje w miejscach ogólnodostępnych, a dodatkowo ustawodawca wymienia gdzie nakaz ten obowiązuje bezwzględnie. Nie jest to katalog zamknięty.

Ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązują w dalszym ciągu. Musisz pamiętać o ograniczeniach w przypadku biegania czy jazdy na rowerze. Do dotychczasowych ograniczeń należy dołożyć obowiązek zasłaniania ust i nosa, o czym musisz teraz koniecznie pamiętać.

Wyjątki

Nowe przepisy przewidują pewne wyjątki od powyższych obostrzeń.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia;

2) dziecka do ukończenia 4 roku życia;

3) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność przez bezpośredni lub pośredni kontakt;

6)  duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7) żołnierza wykonującego zadania służbowe, stosującego środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Moje zastrzeżenie budzi terminologia odnosząca się do osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim pojawia się w głównej mierze w odniesieniu do dzieci uczących się. Czy zatem wyjątek obejmie tylko dzieci ze wskazaną niepełnosprawnością? A może ustawodawcy chodziło o niepełnosprawności sprzężone? Moim zdaniem należy zmienić użytą terminologię. Trzeba ją uprościć poprzez odniesienie do stopnia niepełnosprawności (np. znacznego). Pewnym rozwiązaniem może być też odniesienie się do wskazań wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Ułatwienia dla pracowników handlu i usług

Pewne ułatwienia przewidziano dla osób wykonujących czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych. Nowe przepisy przewidują, że osoba taka może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Obowiązek odkrycia ust i nosa

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

  • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
  • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.