Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowych zasadach

#koronawirus Polski ustawodawca walczy z COVID-19. Obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją specustawy nazywaną tarczą antykryzysową – przepisy możesz podejrzeć tu.

Jest to pierwszy z serii wpisów o wprowadzanych zmianach. We wpisie dowiesz się o planowanych zmianach w dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem do lat 8-miu
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

– przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Tryb przyznawania

Dodatkowy zasiłek przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 Nr 60, poz. 636 z póź. zm.).

Czy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do okresu zasiłku opiekuńczego?

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do okresu zasiłku opiekuńczego na normalnych zasadach (60/30/14 dni). Nie można też pobierać ww. zasiłków jednocześnie.

Możliwość wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Projekt przewiduje najbardziej istotne dla milionów Polaków zmiany. Oto Rada Ministrów będze mogła w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wcześniej wskazane 14 dni.

Rolnicy

Dodatkowo przepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym będą mieć również zastosowanie do osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

Każdy przypadek może różnić się od siebie i powodować konieczność zasięgnięcia porady prawnej. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej proszę o kontakt.