Pismo z sądu. Co dalej?

Pismo z sądu

Pismo z sądu. Co dalej?

Pismo z sądu. Każdemu z nas może zdarzyć się, że otrzyma takie pismo. Nie jest to jednak powód do zmartwienia.

Przede wszystkim pismo sądowe należy odebrać – czy to od listonosza, czy to z poczty. Pisma nieodebrane (awizowane) z poczty mogą wywoływać względem nas skutki prawne. Nieodebranie takiego pisma może być dla Ciebie bolesne.

Nie wiedzieć czemu część ludzi uważa, że jak nie odbierze pisma z sądu, to ominą ich problemu. Otóż nie – tak to nie działa.

Przy odbiorze korespondencji pamiętaj, aby zanotować sobie gdzieś termin jej odebrania. Wydawałoby się prosta rzecz, lecz praktykowana sporadycznie. Z doświadczenia wiem, że może to wiele ułatwić. Terminy odbioru korespondencji mogą mieć bowiem wpływ na Twoją sytuację prawną.

Rodzaje pism, które mogą do Ciebie przyjść z sądu, są różne.

Najczęściej zdarza się, że korespondencja sądowa będzie tylko wezwaniem do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka. W przypadku otrzymania takiego wezwania należy stawić się w podanej dacie i godzinie w budynku sądu.

Musisz pamiętać, że jeśli nie możesz stawić się w sądzie w wyznaczonym terminie, powinieneś o tym poinformować sąd i usprawiedliwić swoją nieobecność. Jeśli tego nie uczynisz możesz zostać ukarany – w grę wchodzi choćby grzywna.

Pamiętaj też, że jeśli pracujesz, to przysługuje Ci zwolnienie z pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Jako świadek masz jednak prawo domagać się zwrotu utraconego zarobku oraz zwrotu kosztów dojazdu do sądu.

Jeśli nie wezwanie w charakterze świadka to co?

Korespondencja sądowa może zawierać pozew, nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny (chyba, że toczy się przeciwko postępowanie karne – wtedy jest jeszcze kilka innych możliwości).

Pozew

Oprócz wezwań w charakterze świadka to chyba najczęściej występujące pismo z sądu. Jeśli otrzymasz pozew, to sąd najczęściej wyznacza 14-dniowy termin na złożenie odpowiedzi na pozew. Termin ten jest liczony od chwili jego odbioru.

Należy pamiętać, że w odpowiedzi na pozew należy powołać wszystkie zarzuty, twierdzenia i dowody. W skrócie – powinieneś wskazać czy zgadzasz się z roszczeniami wynikającymi z pozwu, a jeśli nie, to w jakiej części kwestionujesz żądania pozwu i dlaczego.

Jeśli tego nie uczynisz, to na późniejszym etapie postępowania możesz już nie mieć takiej możliwości. Wszystko dlatego, że tak ukształtowano przepisy procedury cywilnej. To, że jakieś podnoszone później okoliczności będą istotne dla sprawy, nie oznacza, że będą one brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu postępowania.

Nakaz zapłaty

Inny rodzaj pisma z sądu, jaki może do Ciebie przyjść, to nakaz zapłaty. Od nakazu zapłaty można złożyć sprzeciw lub zarzuty (zależy to od rodzaju nakazu zapłaty). Sprzeciw lub zarzuty składa się do sądu w ciągu 14 dni od chwili odebrania nakazu zapłaty.

Brak reakcji z Twojej strony będzie powodować to, że taki nakaz zapłaty uprawomocni się i postępowanie będzie zakończone. Ergo będziesz zobowiązany do zapłaty kwot wynikających z otrzymanego nakazu zapłaty.

Wyrok zaoczny

Z kolei wyrok zaoczny to rodzaj wyroku sądowego, który wydany jest pod nieobecność pozwanego , jeżeli przepisy prawa na to zezwalają. Sąd wydaje wyrok zaoczny w sytuacji gdy pozwany nie bierze udziału w postępowaniu. Pozwany nie bierze udziału w postępowaniu jeżeli:

  • nie wnosi w sprawie odpowiedzi na pozew,
  • nie stawia się na rozprawie lub posiedzeniu, a pozwany nie zastrzegł, że postępowanie można przeprowadzić pod jego nieobecność.

Każda ze stron może zaskarżyć wyrok zaoczny. Pozwany może złożyć od wyroku zaocznego sprzeciw. Ma na to 7 dni od dnia w którym został mu wyrok został mu doręczony.

W przypadku otrzymania pozwu, nakazu zapłaty bądź wyroku zaocznego zalecam Ci skontaktować się z prawnikiem. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszam Cię do kontaktu z Kancelarią. Wszelkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce kontakt.