Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS

Polski ustawodawca walczy z COVID-19. Obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją specustawy nazywaną tarczą antykryzysową – przepisy możesz podejrzeć tu.

Przedstawiam kolejny wpis o tarczy antykryzysowej. W poprzednim wpisie mogłeś przeczytać o nowych zasadach dla dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Niemniej istotne dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych jest zwolnienie ze składek ZUS. Z tego też powodu opiszę planowane zmiany. Nie wiadomo jeszcze kiedy przepisy zaczną obowiązywać.

Nowelizacja

Nowelizacja wprowadza możliwość zwolnienia od konieczności zapłaty składek dla mikroprzedsiębiorców i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zwolnienie ze składek ZUS jest bardzo ważne dla wielu Polaków.

Zwolnienia dla mikroprzedsiębiorców

Na wniosek przedsiębiorcy, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Zwolnienie obowiązuje jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie dla samozatrudnionych

Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie obowiązuje jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo przychód takiego przedsiębiorcy z prowadzonej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (3x 5227 zł = 15.681 zł).

Jak zapewne widzisz niezbędne jest złożenie stosownego wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek musisz przekazać do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Oświadczenie

Wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek osoba samozatrudniona musi złożyć stosowne oświadczenie. Potwierdza ono  uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Pamiętaj, że oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zwolnienie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty

Należy pamiętać, że za marzec, kwiecień i maj 2020 r. jako płatnik składek będziesz musiał przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach na zasadach ogólnych. Przesłanie deklaracji jest warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Informacja z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

Status składek

Składki, o których mowa powyżej, będą figurować jako opłacone. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Furtka do przedłużenia okresu zwolnień

Okres zwolnienia z płatności składek może wydłużyć Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Każdy przypadek może różnić się od siebie i powodować konieczność zasięgnięcia porady prawnej. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej proszę o kontakt.