Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Aktualizacja.

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej to jedno z podstawowych praw przysługujących podróżnym.

Nie tak dawno na stronie Kancelarii umieściłem wpis o możliwości odstąpienia przed podróżujących od umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Należy wskazać, że branża turystyczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez #koronawirus. Z tego też powodu w „tarczy antykrysyzowej” planowane są pewne zmiany w przepisach o imprezach turystycznych. Czy wiesz jakie zmiany są planowane?

Co mówią „stare” przepisy?

Polskie przepisy przewidują możliwość odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie. Dzieje się tak w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Wzór

Wychodząc naprzeciw osobom, które zawarły umowę o udział w imprezie turystycznej i które ze względu na wirus SARS-CoV-2 nie mogą w niej uczestniczyć, na swojej stronie zamieściłem wzór pisma o odstąpienie od umowy i zwrot uiszczonej wpłaty. Pozostaje on dalej aktualny.

………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………

Nazwa organizatora imprezy turystycznej / biura podróży

……………………………………………………………………

Adres organizatora imprezy turystycznej /biura podróży

……………………………………………………………………

Numer rezerwacji /umowy

……………………………………………………………………

Data rezerwacji /zawarcia umowy

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 

Ja …………………………………………………………………… (imię i nazwisko) oświadczam, że na podstawie art. 47 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548). odstępuję od umowy o udział w imprezie turystycznej………………………………………… (nr rezerwacji /umowy).

Odstąpienie od umowy spowodowane jest stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stanowi to nieuniknioną i nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu cytowanego przepisu.

Wnoszę o niezwłoczny zwrot wpłaconej kwoty w wysokości ……………..………… na numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………….

……………………………………

imię i nazwisko – podpis

 

Co się zmieni?

Przede wszystkim ustawodawca przewiduje, że odstąpienie od umowy (jeżeli pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2) będzie skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu.

Voucher od organizatora turystycznego

Proponowane zmiany zakładają, że odstąpienie od umowy nie będzie skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych.

Taka impreza musi się odbyć w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Zabezpieczenie

Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowano zamianę na voucher, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

 

Każdy przypadek może różnić się od siebie i powodować konieczność zasięgnięcia porady prawnej. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej proszę o kontakt.